Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2009/019 FR/Renault, Francija Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. decembra 2011 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2009/019 FR/Renault, Francija) (KOM(2011)0420 – C7-0193/2011 – 2011/2158(BUD))