Υπόθεση T-142/19: Προσφυγή της 1ης Μαρτίου 2019 — Nosio κατά EUIPO — Passi (PASSIATA)