TITJUR Arrest van het Hof van 5 oktober 1999. # Leathertex Divisione Sintetici SpA tegen Bodetex BVBA. # Verzoek om een prejudiciële beslissing: Hof van cassatie - België. # EG-Executieverdrag - Uitlegging van de artikelen 2 en 5, sub 1 - Agentuurovereenkomst - Vordering gebaseerd op verschillende verbintenissen die uit eenzelfde overeenkomst voortvloeien en als gelijkwaardig worden beschouwd - Bevoegdheid van het aangezochte gerecht om van de gehele vordering kennis te nemen. # Zaak C-420/97. Leathertex