Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9900 — ZF China/Wolong/Wolong ZF Automotive Electric Motors JV) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2020/C 298/05