Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 643/2009 της Επιτροπής της 22ας Ιουλίου 2009 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για οικιακές ψυκτικές συσκευές (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)