2014/848/EU, Euratom: Izvedbeni sklep Komisije z dne 26. novembra 2014 o spremembi Sklepa 2010/4/EU, Euratom o pooblastitvi Bolgarije, da uporabi statistične podatke iz let pred predzadnjim letom in nekatere približne ocene za izračun osnove za lastna sredstva iz naslova DDV (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 8929)