Πρόταση Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με μια θέση της ΕΕ για την έκδοση απόφασης του κοινού Συμβουλίου CARIFORUM-ΕΕ που συστάθηκε με τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών CARIFORUM αφενός, και της Ευρωπαϊκής Koινότητας και των κρατών μελών της αφετέρου, για την τροποποίηση του παραρτήματος IV της συμφωνίας με σκοπό τη συμπερίληψη των δεσμεύσεων της Κοινοπολιτείας των Μπαχαμών