Sprawy połączone od C-67/20 do C-69/20: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 3 grudnia 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour du travail de Liège – Belgia) – Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil) / M.M. (C-67/20), C. (C-68/20), C. (C-69/20) [Odesłanie prejudycjalne – Umorzenie postępowania]