Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1781 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139 όσον αφορά τη μείωση της αλιευτικής ικανότητας στη Βαλτική Θάλασσα και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 όσον αφορά την οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων για τους στόλους που αλιεύουν γάδο της Ανατολικής Βαλτικής Θάλασσας, γάδο της Δυτικής Βαλτικής Θάλασσας και ρέγγα της Δυτικής Βαλτικής Θάλασσας