Απόφαση (ΕΕ) 2018/1047 του Συμβουλίου, της 16ης Ιουλίου 2018, σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης, αφετέρου