Zadeva C-131/19 P: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 25. junija 2020 – Evropska komisija/CX (Pritožba – Javni uslužbenci – Disciplinski postopek – Pravica do obrambe – Pravica do izjave – Priloga IX h Kadrovskim predpisom za uradnike Evropske unije – Člen 4 – Možnost uradnika, ki ga ni mogoče zaslišati, da predloži pisne pripombe ali da je zastopan – Člen 22 – Zaslišanje uradnika s strani organa za imenovanja pred sprejetjem disciplinske sankcije – Domnevna nezmožnost, da se uradnika zasliši in da predloži pisne pripombe ali da je zastopan – Presoja zdravstvenih dokazov – Neobstoj odgovora Splošnega sodišča na trditve, navedene na prvi stopnji)