Ciešākas sadarbības procedūras īstenošana laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamo tiesību jomā * Eiropas Parlamenta 2010. gada 15. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru īsteno ciešāku sadarbību laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamo tiesību jomā (COM(2010)0105 – C7-0315/2010 – 2010/0067(CNS))