Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2884/82 της Επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου 1982 περί καθορισμού της επιστροφής κατά την παραγωγή για τα ελαιόλαδα τα οποία χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ορισμένων κονσερβών ιχθύων και λαχανικών