Komisijas Regula (ES) Nr. 420/2011 (2011. gada 29. aprīlis), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos (Dokuments attiecas uz EEZ)