Szczepienia przeciw chorobie niebieskiego języka ***I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2000/75/WE w zakresie szczepień przeciw chorobie niebieskiego języka (COM(2010)0666 – 05499/2011 – C7-0032/2011 – 2010/0326(COD))#P7_TC1-COD(2010)0326 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 7 kwietnia 2011 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/…/UE zmieniającej dyrektywę 2000/75/WE w zakresie szczepień przeciw chorobie niebieskiego języka