Εμβολιασμός κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Απριλίου 2011 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/75/ΕΚ όσον αφορά τον εμβολιασμό κατά του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων (COM(2010)0666 – 05499/2011 – C7-0032/2011 – 2010/0326(COD))