Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1216 на Комисията от 4 септември 2018 година относно определени временни мерки за защита във връзка с болестта африканска чума по свинете в България (нотифицирано под номер С(2018) 5885) (Текст от значение за ЕИП.)