Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/1088 του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2020 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2018/485 με την οποία επιτρέπεται στη Δανία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 75 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας