Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 381/2012 της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2012 , για καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών