Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 307, 23 Νοέμβριος 2010