Kohtujuristi seisukoht Mazák esitatud 26. oktoobril 2011. # Alexandre Achughbabian versus Préfet du Val-de-Marne. # Eelotsusetaotlus: Cour d'appel de Paris - Prantsusmaa. # Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala - Direktiiv 2008/115/EÜ - Ühised nõuded ja kord liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel - Siseriiklikud õigusnormid, mis näevad ebaseadusliku riigis viibimise korral ette vanglakaristuse ja trahvi. # Kohtuasi C-329/11. Achughbabian TITJUR