Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8239 — NKT Holding A/S/ABB High Voltage Cable Business) (Текст от значение за ЕИП. )