Vec C-457/18: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 31. januára 2020 – Slovinská republika/Chorvátska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom – Článok 259 ZFEÚ – Právomoc Súdneho dvora – Stanovenie spoločnej hranice medzi dvoma členskými štátmi – Hraničný spor medzi Chorvátskou republikou a Slovinskou republikou – Rozhodcovská zmluva – Rozhodcovské konanie – Oznámenie Chorvátskej republiky o jej rozhodnutí ukončiť zmluvu z dôvodu nezrovnalosti, ktorej sa podľa jej názoru dopustil člen rozhodcovského súdu – Rozhodcovský rozsudok vydaný rozhodcovským súdom – Údajné porušenie rozhodcovskej zmluvy a hranice určenej rozhodcovským rozsudkom Chorvátskou republikou – Zásada lojálnej spolupráce – Žiadosť o vyňatie dokumentu zo spisu – Ochrana právnych stanovísk)