Дело C-457/18: Решение на Съда (голям състав) от 31 януари 2020 г. —Република Словения/Република Хърватия (Неизпълнение на задължения от държава членка — Член 259 ДФЕС — Компетентност на Съда — Определяне на общата граница между две държави членки — Пограничен спор между Република Хърватия и Република Словения — Арбитражно споразумение — Арбитражно производство — Съобщение от Република Хърватия за решението ѝ да прекрати споразумението поради нередовност, за допускането на която тя упреква член на арбитражния съд — Арбитражно решение, постановено от арбитражния съд — Твърдяно неспазване от страна на Република Хърватия на арбитражното споразумение и на определената от арбитражното решение граница — Принцип на лоялно сътрудничество — Искане за изключване на документ от преписката — Защита на правните становища)