Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/423 z 18. marca 2016, ktorým sa schvaľujú niektoré laboratóriá v Egypte, Spojených arabských emirátoch a Spojených štátoch na vykonávanie sérologických skúšok na sledovanie účinnosti vakcín proti besnote v prípade psov, mačiek a fretiek [oznámené pod číslom C(2016) 1609] (Text s významom pre EHP)$