Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 87/2018 от 27 април 2018 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2020/1447]