Mål C-493/09: Domstolens dom (första avdelningen) av den 6 oktober 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal (Fördragsbrott — Artikel 63 FEUF och artikel 40 i EES-avtalet — Fri rörlighet för kapital — Utländska och inhemska pensionsfonder — Bolagsskatt — Utdelning — Undantag från skatteplikt — Skillnad i behandling)