Vec C-493/09: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 6. októbra 2011 — Európska komisia/Portugalská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Článok 63 ZFEÚ a článok 40 Dohody o EHP — Voľný pohyb kapitálu — Zahraničné a vnútroštátne dôchodkové fondy — Daň z príjmov právnických osôb — Dividendy — Oslobodenie od dane — Rozdielne zaobchádzanie)