Lieta C-493/09: Tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 6. oktobra spriedums — Eiropas Komisija/Portugāles Republika (Valsts pienākumu neizpilde — LESD 63. pants un EEZ līguma 40. pants — Kapitāla brīva aprite — Ārvalstu un vietējie pensiju fondi — Sabiedrību ienākuma nodoklis — Dividendes — Atbrīvojums no nodokļa — Atšķirīga attieksme)