Věc C-493/09: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 6. října 2011 — Evropská komise v. Portugalská republika ( „Nesplnění povinnosti státem — Článek 63 SFEU a článek 40 Dohody o EHP — Volný pohyb kapitálu — Vnitrostátní a zahraniční penzijní fondy — Korporační daň — Dividendy — Osvobození — Rozdílné zacházení“ )