Дело C-493/09: Решение на Съда (първи състав) от 6 октомври 2011 г. — Европейска комисия/Португалска република (Неизпълнение на задължения от държава членка — Член 63 ДФЕС и член 40 от Споразумението за ЕИП — Свободно движение на капитали — Чуждестранни и национални пенсионни фондове — Корпоративен данък — Дивиденти — Освобождаване — Различно третиране)