Съобщение на Комисията за изменение на Съобщение на Комисията до държавите-членки по член 93, параграф 1 от Договора за ЕО относно прилагането на членове 92 и 93 от Договора към застраховането на краткосрочни експортни кредити текст от значение за ЕИП