Mål C-165/17: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 24 januari 2019 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État – Frankrike) – Morgan Stanley & Co International plc mot Ministre de l'Économie et des Finances (Begäran om förhandsavgörande — Beskattning — Mervärdesskatt — Sjätte direktivet 77/388/EEG — Direktiv 2006/112/EG — Avdrag för ingående mervärdesskatt — Varor och tjänster som används för såväl skattepliktiga transaktioner som transaktioner som är undantagna från skatteplikt (varor och tjänster för blandad användning) — Fastställande av den avdragsgilla andelen — Filial etablerad i en annan medlemsstat än den där bolaget har sitt säte — Utgifter som filialen haft och som uteslutande hänför sig till genomförandet av huvudkontorets transaktioner — Filialens allmänna omkostnader som hänför sig till såväl filialens som huvudkontorets transaktioner)