Resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. novembra 2015 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije v skladu s točko 11 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju za plačilo predplačil v proračunu za leto 2016 (COM(2015)0281 – C8-0133/2015 – 2015/2123(BUD))