Решение (ЕС) 2019/2106 на Съвета от 21 ноември 2019 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден съгласно Споразумението между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за свързване на техните системи за търговия с емисии на парникови газове, по отношение на изменението на приложения I и II към споразумението