СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (преработен текст) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) Докладчик по становище: Флорент Марсейеси