СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование на вниманието на комисията по правни въпроси относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила във връзка с упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни и радиопрограми (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)) Докладчик по становище (*): Петра Камереверт