Vec C-135/15: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 18. októbra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesarbeitsgericht – Nemecko) – Republik Griechenland/Grigorios Nikiforidis (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Justičná spolupráca v občianskych veciach — Rozhodné právo pre pracovnú zmluvu — Nariadenie (ES) č. 593/2008 — Článok 28 — Pôsobnosť ratione temporis — Článok 9 — Pojem „imperatívne normy“ — Uplatnenie imperatívnych noriem iných členských štátov než štátu konajúceho súdu — Právna úprava členského štátu, podľa ktorej sa z dôvodu finančnej krízy znižuje odmena zamestnancov vo verejnom sektore — Povinnosť lojálnej spolupráce)