Rozporządzenie Komisji (UE) nr 481/2013 z dnia 24 maja 2013 r. dostosowujące rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 788/2012 w odniesieniu do liczby próbek do pobrania i analizowania przez Chorwację dla kombinacji produktów i pestycydów Tekst mający znaczenie dla EOG