Κανονισμός ( ΕΟΚ ) αριθ. 3628/91 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 1991 περί διαφόρων παρτίδων αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη ως επισιτιστική βοήθεια