Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9869 — EQT Fund Management/TowerBrook Capital Partners/ACPS Automotive) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2020/C 208/02