Κανονισμός (ΕΕ) 2019/962 της Επιτροπής, της 12ης Ιουνίου 2019, για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την καθιέρωση δύο νέων λειτουργικών ομάδων πρόσθετων υλών για ζωοτροφές (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)