2008/162/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 26ης Φεβρουαρίου 2008 , για την τροποποίηση της απόφασης 2006/601/ΕΚ σχετικά με τη λήψη έκτακτων μέτρων για τον μη εγκεκριμένο γενετικώς τροποποιημένο οργανισμό LL RICE 601 στα προϊόντα ρυζιού [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 743] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)