2005/840/ES: Rozhodnutie Komisie z  25. novembra 2005 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/4/ES, ktorým sa členské štáty oprávňujú dočasne prijať mimoriadne opatrenia proti šíreniu Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith vo vzťahu k Egyptu [oznámené pod číslom K(2005) 4525]