Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.4703 — Fujitsu/GFI Informatique) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ