Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 278/2014 της 12ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος II (Τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιμές και πιστοποίηση) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [2015/2145]