Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10211 — L Catterton/Birkenstock) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2021/C 117/06