Регламент (ЕО) № 690/2008 на Комисията от 4 юли 2008 година относно признаване на защитени зони в Общността, изложени на специфични фитосанитарни рискове (преработена версия)