Nõukogu määrus (EÜ) nr 1356/96, 8. juuli 1996, liikmesriikidevahelise kaupade ja reisijate siseveetranspordi suhtes kohaldatavate ühiste eeskirjade kohta selliste veoteenuste osutamise vabaduse kehtestamiseks