ZAŠTITA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Ova izjava o zaštiti osobnih podataka sadržava informacije o obradi i zaštiti vaših osobnih podataka.

Obrada: arhiva internetskih stranica Europske unije

Voditelj obrade podataka: Ured za publikacije Europske unije, odjel A.4, „Očuvanje i zakonski propisano pohranjivanje”

Broj upisa: DPR-EC-00861

Sadržaj

 1. Uvod
 2. Zašto i kako obrađujemo vaše osobne podatke?
 3. Na kojim pravnim osnovama obrađujemo vaše osobne podatke?
 4. Koje osobne podatke prikupljamo i dalje obrađujemo?
 5. Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?
 6. Kako štitimo vaše osobne podatke?
 7. Tko ima pristup vašim osobnim podacima i kome se oni otkrivaju?
 8. Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti?
 9. Podaci za kontakt
 10. Gdje možete pronaći podrobnije informacije?

1. Uvod

Europska komisija (dalje u tekstu „Komisija”) obvezuje se štititi vaše osobne podatke i poštovati vašu privatnost. Komisija prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka (te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001).

U ovoj izjavi o zaštiti osobnih podataka objašnjavaju se razlozi za obradu vaših osobnih podataka, način njihova prikupljanja, kako se s njima postupa i kako se osigurava zaštita svih osobnih podataka, kako se ti podaci koriste te vaša prava u pogledu vaših osobnih podataka. Navedeni su i podaci za kontakt nadležnog voditelja obrade podataka kod kojeg možete ostvariti svoja prava, službenika za zaštitu podataka i Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

U nastavku su navedene informacije u vezi s obradom podataka u okviru arhive internetskih stranica Europske unije koju provodi odjel A.4 „Očuvanje i zakonski propisano pohranjivanje” Ureda za publikacije Europske unije.

2. Zašto i kako obrađujemo vaše osobne podatke?

Svrha postupka obrade: odjel A.4 „Očuvanje i zakonski propisano pohranjivanje” Ureda za publikacije održava arhivu internetskih stranica Europske unije kako bi sačuvao internetske stranice institucija, agencija i tijela EU-a. Arhiva internetskih stranica stvara se automatskim indeksiranjem odabranih javno dostupnih internetskih stranica kojima upravljaju institucije EU-a. Tako stvorena arhiva dostupna je javnosti na internetu.

Arhiviranje može obuhvaćati osobne podatke koji su ranije bili javno dostupni na internetskim stranicama institucija EU-a: ako su vlasnici internetskih stranica objavili osobne podatke na izvornim internetskim stranicama, arhivirane stranice mogu sadržavati te podatke, tj. imena i eventualno podatke za kontakt osoblja EU-a te eventualno drugih osoba koje su uključene u postupak donošenja odluka u EU-u, kao što su nacionalni stručnjaci. U tom slučaju, na zahtjev vlasnika internetske stranice može se onemogućiti uvid javnosti u stranice koje sadržavaju osobne podatke.

Taj postupak obrade služi izričito u svrhu arhiviranja od javnog interesa.

Vaši osobni podaci neće se upotrebljavati u svrhu automatiziranog donošenja odluka, uključujući izradu profila.

3. Na kojim pravnim osnovama obrađujemo vaše osobne podatke?

Vaši se osobni podaci obrađuju jer je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti dodijeljene instituciji ili tijelu Unije.

Dodatna pravna osnova za obradu: mandat Ureda za publikacije, Odluka 2009/496/EZ, Euratom Europskog parlamenta, Vijeća, Komisije, Suda, Revizorskog suda, Gospodarskog i socijalnog odbora i Odbora regija od 26. lipnja 2009. o organizaciji i djelovanju Ureda za publikacije Europske unije, a osobito njezin članak 3. stavak 1. točka (g) i članak 5. stavak 1. točka (m).

4. Koje osobne podatke prikupljamo i dalje obrađujemo?

U svrhu obrade odjel A.4 „Očuvanje i zakonski propisano pohranjivanje” Ureda za publikacije može u nekim slučajevima prikupljati sljedeće kategorije osobnih podataka:

 • ime i prezime
 • eventualno podatke za kontakt (službena adresa e-pošte, telefonski broj, fizička adresa ustanove)
 • u iznimnim slučajevima, fotografiju ili druge podatke.

U arhivi internetskih stranica Europske unije ti se podaci prikupljaju arhiviranjem izvornih, javno dostupnih internetskih stranica EU-a.

5. Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Odjel A.4 „Očuvanje i zakonski propisano pohranjivanje” Ureda za publikacije čuva vaše osobne podatke u svrhu arhiviranja od povijesnog interesa, bez vremenskog ograničenja.

6. Kako štitimo vaše osobne podatke?

Svi osobni podaci u elektroničkom obliku (poruke e-pošte, dokumenti, baze podataka, učitane serije podataka itd.) pohranjuju se na poslužiteljima Europske komisije ili njezinih ugovornih suradnika. Svi postupci obrade provode se u skladu s Odlukom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 od 10. siječnja 2017. o sigurnosti komunikacijskih i informacijskih sustava u Europskoj komisiji.

Ugovorni suradnici mogu se nalaziti izvan EGP-a. Ured za publikacije trenutačno ima ugovore o arhiviranju internetskih stranica s arhivom Internet Archive, čije je sjedište u Sjedinjenim Američkim Državama, i GW Crossmedia, sa sjedištem u Nizozemskoj. Internet Archive ne sudjeluje u europsko-američkom sustavu zaštite privatnosti. Međutim, svi se podaci pohranjuju na poslužiteljima koji se nalaze na području EGP-a, uključujući i one koje je prikupio Internet Archive. Ugovorni suradnici Komisije obvezani su posebnom ugovornom odredbom pri svakoj obradi vaših podataka u ime Komisije i obvezama u pogledu povjerljivosti koje proizlaze iz Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR – Uredba (EU) 2016/679).

Komisija je uspostavila niz tehničkih i organizacijskih mjera kako bi zaštitila vaše osobne podatke. Tehničke mjere uključuju odgovarajuće mjere za rješavanje pitanja sigurnosti na internetu, rizika od gubitka podataka, promjene podataka ili neovlaštenog pristupa, uzimajući u obzir rizik koji predstavlja obrada i prirodu osobnih podataka koji se obrađuju. Organizacijske mjere uključuju ograničavanje pristupa osobnim podacima isključivo na ovlaštene osobe kojima je nužno osigurati pristup za potrebe predmetne obrade.

7. Tko ima pristup vašim osobnim podacima i kome se oni otkrivaju?

Pristup vašim osobnim podacima ima osoblje Komisije koje je odgovorno za provođenje predmetne obrade i ovlašteno osoblje prema načelu „nužnog pristupa”. Te osobe moraju se pridržavati zakonskih odredaba, i kad je potrebno, odredaba dodatnih ugovora o povjerljivosti.

Na temelju uvodne izjave 19., članka 4. stavka 1. točaka (b) i (e), članka 13. i članka 25. stavka 4. Uredbe (EU) 2018/1725 smatra se da je taj mogući prijenos osobnih podataka opravdan jer služi za izričite svrhe arhiviranja u javnom interesu.

Arhiva internetskih stranica Europske unije javno je dostupna na internetu.

8. Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti?

Vaša posebna prava kao „ispitanika” u skladu s poglavljem III. (članci 14. – 25.) Uredbe (EU) 2018/1725 uključuju pravo na onemogućivanje uvida javnosti u vaše osobne podatke u arhivi internetskih stranica i pravo na ograničenje obrade vaših osobnih podataka. Ako je primjenjivo, imate i pravo prigovora na obradu ili pravo na prenosivost podataka.

Svoja prava možete ostvariti obraćanjem voditelju obrade podataka, a u slučaju spora službeniku za zaštitu podataka. Ako je potrebno, možete se obratiti i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka. Njegovi podaci za kontakt navedeni su u odjeljku 9. u nastavku.

Ako želite ostvariti svoja prava u pogledu jednog ili više konkretnih postupaka obrade, u zahtjevu navedite njihove detalje (tj. broj upisa kako je navedeno u odjeljku 10.).

9. Podaci za kontakt

– Voditelj obrade podataka

Ako želite ostvariti svoja prava na temelju Uredbe (EU) 2018/1725, ako imate primjedbe, pitanja ili nedoumice, ili ako želite podnijeti pritužbu u vezi s prikupljanjem i upotrebom vaših osobnih podataka, obratite se voditelju obrade podataka, odjelu A.4 „Očuvanje i zakonski propisano pohranjivanje” Ureda za publikacije, info@publications.europa.eu.

– Službenik za zaštitu podataka Komisije (DPO)

Možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) za pitanja povezana s obradom vaših osobnih podataka na temelju Uredbe (EU) 2018/1725.

– Europski nadzornik za zaštitu podataka

Imate pravo obratiti se (podnijeti pritužbu) Europskom nadzorniku za zaštitu podataka (edps@edps.europa.eu) ako smatrate da su vam prava na temelju Uredbe (EU) 2018/1725 povrijeđena pri obradi vaših osobnih podataka koju provodi voditelj obrade.

10. Gdje možete pronaći podrobnije informacije?

Službenik za zaštitu podataka Komisije objavljuje registar svih obrada osobnih podataka koje provodi Komisija i koje su mu priopćene i dokumentirane. Tom registru možete pristupiti na sljedećoj poveznici: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Ova je konkretna obrada uvrštena u javni registar službenika za zaštitu podataka pod sljedećim brojem upisa: DPR-EC-00861.